Search

Næsta uppboð er föstudaginn 11. maí, klukkan 11:00

héðinsgata 2 loftmynd

Sýslumannsuppboð

Sýslumannsuppboð fara reglulega fram í húsnæði Vöku en þar eru boðnir upp bílar sem ekki hefur verið hirt um og svo bílar sem boðnir eru upp vegna áhvílandi veðkrafna eða opinberra gjalda.

Állt frá árinu 1958 hefur Vaka útvegað aðstöðu fyrir hið opinbera svo þessi uppboð geti farið fram, fyrst í Síðumúla 20 og eru Vöku-uppboðin löngu orðin fastur liður hjá mörgum bílakaupmanninum.

Auglýsing í Morgunblaðinu 24. maí 1958

Bæjargjaldkerinn í Reykjavík, tollstjórinn í Reykjavík og fleiri stóðu fyrir uppboði í aðstöðu Vöku, Síðumúla 20 og fór uppboðið fram þann 4. júni sama ár.

Sjá nánar á Tímarit.is

Skilmálar sýslumannsuppboða

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu heldur reglulega uppboð á bifreiðum og vinnuvélum og gilda um þau uppboð almennir skilmálar eins og þeir eru fram settir í auglýsingu í Stjórnartíðindum nr. 42/1992 sbr. meðfylgjandi.

Auglýsing í Stjórnartíðindum nr. 42/1992

Um almenna skilmála fyrir uppboðssölu á lausafjármunum o.fl.

1.gr.

Skilmálar þessir taka til nauðungarsölu við uppboð á eignum og réttindum sem falla undir XI, og XII. kafla laga um nauðungarsölu nema annað sé ákveðið sérstaklega við sölu á tilteknum munum eða uppboðið í heild sinni. 

2.gr.

Þegar sýslumaður hefur skorað þrívegis á viðstadda að gera boð í hlut án þess að þau komi lætur hann hamar falla og getur þess um leið hvort boði sé tekið og hvaða.

Komi ekkert boð fram í hlut getur sýslumaður ákveðið að bæta öðrum munum við og leita boði í þá í einu lagi.

Sýslumanni er óskylt að taka boði telji hann það óhæfilega lágt með hliðsjón af líklegu markaðsverði hlutar. Getur hann þá orðið við kröfu aðila um að hafna öllum boðum og fresta til annars uppboðs að reyna sölu að ný.

Sýslumaður hafnar öllum boðum í hlut, ef nauðungarsala fer fram til fullnustu peningakröfu og ekki er boðið meira en svo, að engin gerðabeiðanda fái nokkra greiðslu í sinn hlut af söluverðinu. 

3.gr.

Munir seljast í því ástandi sem þeir eru í þegar hamar fellur. 

4.gr.

Kaupandi verður ekki krafinn sérstaklega um greiðslu kostnaðar eða greiðslu virðisaukaskatts af sölu hlutar til viðbótar við boð sitt. 

5.gr.

Greiðsla söluverðs fer fram við hamarshögg. Þó má ákveða, áður en boða er leitað, að gjaldfrestur verði veittur við sölu tiltekinna muna enda komi um það ósk eða samþykki frá gerðabeiðanda. 

6.gr.

Kaupandi ber áhættu af munum frá því að hamar fellur. Þegar um bifreið er að ræða skal kaupandi tryggja hana áður en hún er færð af uppboðsstað.  Að öðrum kosti verða skráningarmerki hennar fjarlægð. 

7.gr.

Kaupanda er rétt og skylt að taka muni í sínar vörslur um leið og kaupverð þeirra er greitt. Sé gjaldfrestur veittur verða munir varðveittir á kostnað og áhættu kaupanda þar til verð þeirra er að fullu greitt. 

8.gr.

Eingin ábyrgð er tekin á ástandi muna eða heimild yfir þeim og getur kaupandi ekki haft uppi kröfu um riftun, afslátt eða skaðabætur eftir að söluverðinu hefur verið ráðstafað. 

Skilmálar þessir fyrir uppboðssölu á eignum og réttindum samkvæmt XI. og XII. kafla laga um nauðungarsölu eru settir samkvæmt ákvæðum í 65. gr. laga um nauðungarsölu nr. 90 23.desember 1991. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 27. Janúar 1992. 

Þorsteinn Pálsson